Cradle Mountain Crow

Cradle Mountain Crow

Cradle Mountain, Tasmania